Контролен Съвет
Председател:

Чавдар Каров Чанов

Членове:

Елена Иванова Атанасова
Петранка Янкова Кръстева